OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – budúcnosť Slovenska ( 2019) CIRCULAR ECONOMY – Future of the Development of Slovakia

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v slovensko-anglickej publikácii s názvom Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska.

Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi. Cieľom editoriek bolo poukázať na fakt, že prechod k zelenému obehovému hospodárstvu nie je len konceptom zameraným na zníženie negatívnych vplyvov lineárneho hospodárstva. Predstavuje systémový posun, ktorý vytvára dlhodobú hospodársku odolnosť, obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje veľmi dôležité environmentálne, ekologické a spoločenské výhody. V neposlednom rade ďalším cieľom bolo propagovať dobrú prax SR vo svete a inšpirovať ďalších.

Publikácia nemá ambíciu podať prehľad všetkých príkladov a typov riešení. Podarilo sa však zhromaždiť príklady dobrej praxe naprieč priemyselnými odvetviami. Naše poďakovanie patrí všetkým podnikom a organizáciám, ktoré poskytli pre túto publikáciu konkrétne podklady. Jednotlivé kapitoly sú členené podľa oblastí európskeho rámca na monitorovanie pokroku pri zavádzaní princípov obehového hospodárstva: Výroba a spotreba, Odpadové hospodárstvo, Druhotné suroviny, Konkurencieschopnosť a inovácie.

Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na:

  • trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni,
  • rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie,
  • príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia,
  • projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.

Elektronická forma publikácie umožňuje užívateľský komfort vďaka interaktívnym nástrojom a prostredníctvom hypertextových odkazov ponúka možnosti rozšíriť informačné portfólio predkladanej publikácie. Nájdete ju tu: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9202

( STERED str. 77)