OP KŽP Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine OP KŽP “Dešťovka” pro obce

PROSPEKT – zelená ekonomika – manažment so zrážkovou a sivou vodou
Prospekt – zelená ekonomika – Príloha vsakovacie retenčné a vodovýparné a plochy
Spevnené plochy – porovnanie nepriesakové x retenčné STERED 2018
OP KŽP 40. výzva – komentár k predkladaným projektom
Ľahká ExtenzívnaVegetačná Strecha STERRED + Sedum
Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED a trávnik na asfalte