Dekarbonizácia priemyslu cestou zvyšovania energetickej efektívnosti pri prevádzke budov na báze cirkulárnej ekonomiky

Dekarbonizácia priemyslu cestou zvyšovania energetickej efektívnosti pri prevádzke budov na báze cirkulárnej ekonomiky

Cieľom je, aby investor , vlastník budovy vykonal investície zamerané na zvyšovanie energetickej
efektívnosti svojich budov .

Pri naplnení kritéria ” dekarbonizácie ” môže investor získať na takúto modernizáciu budov finančné prostriedky z mechanizmu Modernizačného fondu a/alebo z prostriedkov Plánu obnovy.

Spravidla pôjde o dlhodobé , nízko úročené ( bezúročné) návratné financovanie , pričom stimulom pre investora je získanie bonifikácie ( dotácie ) priamou formou (Modernizačný fond ) a/alebo zápornou splátkou návratného financovania. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie efektívnosti investičného zámeru je preukázanie návratnosti investície z dosiahnutých úspor v spotrebe energií na prevádzku budov.

Investor sa o získanie týchto prostriedkov financovania uchádza formou vypracovania Investičného zámeru .

Základom investičného zámeru je zníženie nákladov na prevádzku budov , najmä v spotrebe energie na výrobu chladu ako dosiahnutie súladu vyhláškou MZ 99/2016 z 1.8.2019 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Porovnáva sa stav pred realizáciou opatrení podľa investičného zámeru a po jeho realizácií .

V prípade, že budova nemá realizované zodpovedajúce zariadenia na výrobu chladu , alebo sú nedostatočné na dosiahnutie súladu s uvedenou vyhláškou MZ 99/2016 efektivita prijatých opatrení sa porovnáva s počiatočným stavom , ak by sa výroby chladu zabezpečovala konvenčnými klimatizačnými zariadeniami.

Základom opatrení na dosiahnutie cieľa je uplatnenie ” zelených aplikácií “, t.j. využitie plôch výrobných hál ( strechy , resp. fasády (najmä plochy s orientáciu na oslnené strany) na osadenie

 • Klimatickej, energeticky aktívnej vegetačnej strechy, steny ( fasády) STERED ( KEAVS, KEAVSF)
 • Inštalovanie v podiele cca 30 % plochy fotovoltaickými panelmi pre výrobu OZE , ako vlastný zdroj výroby energie z OZE
 • Doplnenie lokálneho zdroja prečisťovania odpadových vôd , resp. systému zásobných retenčných nádrží pre energetickú vodu do KEAVS


Pre určenie rozsahu investície , výpočet základných finančných úspor v spotrebe energie a v prepočte na zníženie uhlíkovej stopy , vrátane zahrnutia vegetačnej plochy ako nástroja CCUS a použitia výrobkov s nízkou uhlíkovou stopou – recykláty a pre stanovenie návratnosti investícií, sú základné parametre nasledovné:

 • znižovanie energetickej spotreby na ochladzovanie vnútorných výrobných priestorov znížením prechodu tepla cez opláštenie využitím chladiaceho účinku klimatickej, energeticky aktívnej vegetačnej strechy a steny- fasády
  (inštalácia, vrátane zariadení na výrobu, dodávku energetickej vody bez nákladov na úpravy strešného plášťa )

  úspory energie potrebnej na výrobu chladu
  - strecha 42%
  - stena ( fasáda) 24 % najviac slnečné exponované fasády – 2 steny

 • prínos výroby vlastnej energie z OZE
 • FVE panely sú inštalované ako súčasť KEAVS ( strecha, stena) , plocha FVE predstavuje cca 30 % plochy KEAVS, pričom plocha sa celkom , alebo v časti prekrýva.
 • Využíva sa efekt ochladzovanie FVE , s pozitívnym prínosom zvýšenie účinnosti najmä pri veľkej intenzite slnečného žiarenia cca o 15 %.
 • vegetačná plocha ako trvalo udržateľný nástroj ukladania CO2 CCUS
 • Investíciu do “ozelenenia” podľa predstaveného IZ je s výhodou vhodné doplniť i o modernizáciu
 • klimatizačných jednotiek a zariadení na výrobu chladu, a okien . tepelné čerpadlá ,
 • zmena nasávania chladnejšieho vzduchu z KEAVS, resp. do medzi priestoru KEAVSF, čo predstavuje ďalšie zvýšenie úspor zo synergického efektu z uplatnenia “zelených opatrení”. Ide o prejav na zvýšenia účinnosti chladiacich, klimatizačných jednotiek vplyvom nasávania predchladeného vzduchu zo zelených plôch.
 • výmenu osvetlenia na LED, resp. grafén.


Súčasťou investičného zámeru sú i vyvolané náklady na úpravu strešného a obvodového plášťa (výmena izolácie proti vode ,tepelnej izolácie, svetlíkov…

Realizáciu investičného zámeru je možné rozdeliť i na viac rokov ( do 5 ) , pričom môže byť viazaná len na jeden objekt, alebo výrobný areál ako celok.

Východiskové parametre pre výpočet efektu v rozsahu “zelených aplikácií ” v úsporách energie, znižovania emisie skleníkových plynov je v nasledovnej tabuľke v prílohe.

V Skalici, 16.6.2020
Ing. Dušan Mareček , MDM Slovakia, s.r.o., Centrum obnoviteľných zdrojov energií
Ing. Juraj Plesník , PR Krajné ,s.r.o. , STERED , svet akustický a tepelných izolácií a retenčných riešení

Dekarbonizácia priemyslu … prepočty

https://www.zapsr.sk/ponuka-na-spracovanie-investicneho-zameru/