Stered v priemysle

Konštrukčný materiál STERED je možné s výhodou použiť v doteraz uplatňovaných výrobkoch ako alternatíva k doteraz používaným zvukopohltivým zložkám na báze minerálnej vlny, kamennej vlny alebo recyklovanej gumovej drviny. STERED vzhľadom na svoje konštrukčné, fyzikálno-mechanické a zvukopohltivé vlastnosti umožňuje nové riešenia pre samotnú konštrukciu pôvodného výrobku.

Využite kvalitu materiálu z automobilového priemyslu, z ktorého sa zrodil STERED

· Zníženie difúzneho hluku vo výrobných priestoroch – Dlα = 13 – 20 dB
· Vysoký koeficient zvukovej pohltivosti α = 1
· Zabránenie úniku hluku do vonkajšie prostredia – úprava zvýšenej nepriezvučnosti obvodového plášťa Rw´ = 27 dB
· Tlmenie vibrácií a vibračného hluku – skladba antivibračných rohoží

Ciele a limity pre pracovné prostredie určuje Smernica EÚ 2003/10/EC o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk)  a Smernica 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0010-20081211&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0044:SK:HTML

info@stered.sk

Príklady vlastných aplikácii STEREDu

1. ZVUKOVOPOHLTIVÉ OBKLADY STIEN


2. ZVUKOVOPOHLTIVÉ PODVESY

3. ZVUKOVOPOHLTIVÉ PARAVANY

4. PROTIHLUKOVÉ KABÍNY

5. ANTIVIBRAČNÉ ULOŽENIA STROJOV a ANTIVIBRAČNÉ PODLAHY


6. TEPELNÁ a VIBRAČNÁ IZOLÁCIA DYNAMICKY ZAŤAŽOVANÝCH PODLÁH

7. VEGETAČNÉ RETENČNÉ EXTENZÍVNE STRECHY – VEGETAČNÉ PROTIHLUKOVÉ FASÁDY


Obr. 1 – Vegetačná rohož rozchodník Sedum na doske STERED – detail
Obr. 2 – strecha s rozchodníkom ( foto Optigreen)