Úvod

Textilný materiál na výrobu autodielov bol osobitne vyvíjaný pre náročné potreby automobilového priemyslu. Spĺňa vysoké nároky na zvukovo-izolačné, tepelné a protivibračné vlastnosti. Výhodou oproti iným tradičným materiálom je aj vyššia odolnosť voči vlhkosti, plesniam, znížená horľavosť, mechanická odolnosť a v neposlednom rade hygienická nezávadnosť a priateľskosť k ľudskému organizmu. Certifikáty na ne vystavujú podpredné svetové, akreditované pracoviská. Proces výroby nových automobilov, ale aj spracovania vozidiel poslaných do automobilového dôchodku na recykláciu a zošrotovanie generuje obrovské objemy textílii. Tieto materiály sú charakterizované ako ťažko rozvlákniteľné, kombinované materiály, pre ďalšie textilné spracovanie nepoužiteľné. Končili zakopané v objemných skládkach odpadu, alebo boli spaľované v špeciálnych spaľovniach. Preto sa doteraz vlastnosti týchto materiálov v iných oblastiach použitia nevyužívali.

Vďaka technológii STERED sa podarilo zostaviť prvú komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť na nové výrobky. Komplexná linka spracovania obsahuje recyklačný a zhodnocovací stupeň a výstupné produkčné jednotky hotových výrobkov.

Energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového sektoru na výrobky STERED je 3 až 5 x energeticky úspornejšie, ako výroba izolačných materiálov na báze kameňa, resp. skla. Tým je v plnom súlade s Akčným plánom Európskej komisie pre energetickú účinnosť. K napĺňaniu cieľov Akčného plánu energetickej účinnosti prispievajú aj finálne výrobky STERED aplikované v stavebných výrobkoch, keď prispievajú znižovania tepelných únikov budov.

Pre svoje vynikajúce a výnimočné akustické vlastnosti prináša produkt STERED široké uplatnenie pri aplikácii Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie).

Na vývoji technológie STERED sa podieľal Ústav textilnej techniky v Bratislave, kde rozpracovali pôvodný nápad autorskej dvojice Juraja Plesníka a Jozefa Zlámalu a vyvinuli rozvlákňovací stroj RS II Plus. Generálnym dodávateľom komplexnej spracovateľskej linky je Výskumný ústav chemických vlákien,a.s vo Svite. Dodanie komplexnej linky spracovania pre projekt STERED bol realizovaný s podporou Recyklačného fondu, keď spoločným cieľom bolo pokryť spracovateľskú potrebu vyseparovaných textilných dielov zo spracovania vozidiel po skončení životnosti na území SR. Slovensko sa tak dostáva do popredia krajín EU pri plnení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o nakladaní so starými vozidlami uložila členským štátom zvýšiť podiel recyklátu zo starých vozidiel tak, aby sa dalo zužitkovať až 95% ich hmotnosti.

Výrobné zázemie investor umiestnil do nevyužívaného brownfieldu. Za podpory štrukturálnych fondov sa projekt STERED kapacitne rozšíril o spracovanie textílií od producentov auto dielov. Podpora EÚ bola využitá na rekonštrukcia a dostavbu vlastného výrobného areálu a zvýšenie spracovateľskej kapacity ako i finalizácie výrobkov. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade z 19. novembra 2008 si kladie za cieľ zhodnocovanie odpadu a používanie zhodnotených materiálov s cieľom šetriť prírodné zdroje, čo tento projekt plne podporuje.

Pri stavebnej realizácii a dodávke technológie bolo využité odborné, technické a výrobné zázemie firiem z regiónu. Informačná otvorenosť investora a ekologický čistý proces spracovania si získala podporu samotného miestneho obyvateľstva za úzkej súčinnosti s miestnou samosprávou a starostom obce Krajné. Spustenie výrobnej prevádzky bude mať pozitívny vplyv na stabilizáciu zamestnanosti v regióne.

Spoločnosť PR Krajné, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako partnerstvo projektového riešenia pre problematiku materiálového zhodnocovania textilných odpadov z automobilového priemyslu v osobe Ing. Juraja Plesníka a silného finančného partnera v zastúpení spoločnosti Luka & Bramer Group, a.s., Bratislava.