Úprava vode nepriepustného povrchu spevnenej plochy ( chodník, parkovisko ) na vodozádržnú plochu.

Spoločnosť MDM Slovakia,s.r.o. Skalica , www.mdmslovakia.com využila vysokú mechanickú odolnosť dosiek STERED ID 250/050 a ich schopnosť zadržiavať vodu na jednoduchú úpravu existujúcich spevnených vode nepriepustných plôch na vode zádržné plochy.
Mechanická odolnosť bola testovaná na záťaž 12 500 000 cyklov zaťažením 11 ton nápravového tlaku. Vodozádržnosť dosky je 25 l/m2 ( v skladbe s so zatrávňovacími dielcami vysypanými štrkom až 35 l/m2). Významná je krátkodobá nasiakavosť, ktorá eliminuje vplyv náhlych prívalových dažďov.

Použitie dosky STERED ako retenčnej zložky tak umožňuje vykonať zmenu spevnených povrchov ( chodníky, parkoviská ,manipulačné plochy povrchov na vodozádržné výrazne pri zachovaní opakovaného zaťažovania plochy pohybom vozidiel , tovaru pod.
V kombinácii s retenčným valom je možné zabezpečiť úplný mamanažment so všetkou zrážkovou vodou bez toho, aby musel byť osobitne riešený odtok ,alebo vsakovanie zrážkovej vody z takejto plochy.
Využitie retenčnej schopnosti dosiek STERED ID 250/050 nahradzuje stavebné práce – výkop a navozenie štrkového lôžka pre zabezpečenie vsakovania prepustenej vody.
Schopnosť retenčnej zložka STERED umožňuje aj zakorenenie trávy v kombinácii so zatrávňovacími dielcami z plastu

Príklad postupu prác pre zmenu povrchu nepriepustného parkoviska :
• odfrézovanie asfaltového povrchu,
• vyspádovanie do retenčného valu ,
• položenie dosiek STERED ID 250/050 ,
• pojazdová vrstva – dlažba ekoray , zatrávňovačky ( štrk) transform – zmesový plast, ekoraster – PP, betónová dlažba
• retenčný val,
• prepad do retenčnej nádrže, cez ORL,
• spätný obeh vody ( sivej vody) na parkovaciu plochu cez solárne čerpadlo

1